Åsikter

100 eller 300 meter?

Stranden nedanför Åh stiftsgård.

Stranden nedanför Åh stiftsgård.

I morgon måndag ska Länsstyrelsen i Västra Götaland besluta om 100 meter eller 300 meter ska gälla som strandskyddsavstånd eller inte. Beslutet är mycket viktigt för alla näringsidkare som har mark i närheten av hav, sjöar eller större vattendrag. Det är också viktigt för den biologiska mångfald, som under århundraden har vidmakthållits av betande djur. Idag gäller som standard 100 meter. Blir beslutet 300 meter kommer det att hända otrevligheter med strandlinjen på många platser, eftersom förbuskning och annat oönskat kommer att ske!

I Ljungskile kommer åtskilliga stränder, både vid havet och vid insjöar att bli berörda!

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Företagarna och Uddevalla kommun, många andra kommuner plus många privata företagare i vårt län har lagt ner massor av tid och pengar under mer än ett år på att försöka få Länsstyrelsen att inse att ett strandskydd på 300 meter kommer att resultera i många igenväxta marker. Även möjligheten att använda mark för bebyggelse bli i stor utsträckning förstörd.

Vi kommer – om beslutet tas – att inte längre få se betande mular på dessa marker.

Regelverket vid överklaganden är också mycket snårigt – och dyrt – för den enskilde markägare som blir drabbad. Som exempel kan man nämna att i Uddevalla kommun kommer det att kosta ca 7 200 kr att skaffa sig dispens (om den nu godkänns) för att sätta upp ett par hundra meter stängsel för inhägnad… Eftersom det finns många deltidslantbrukare idag med små ekonomiska omständigheter är ett sådant belopp helt orimligt!

Det är den nya lagen om strandskydd som ligger i botten för vår länsstyrelses kommande beslut. Men lagen är enligt många vantolkad av länsstyrelsens tjänstemän, som föreslagit 300 meter genomgående som beslut att tas.

Enligt 7 kap 14 § miljöbalken får strandskyddet i det enskilda fallet utvidgas till högst 300 m, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften. Då förefaller det underligt att ”klippa till” med 300 meter genomgående!

Strandskyddet har två syften; bevarande av goda livsvillkor för djur- och växtlivet och allmänhetens tillgång till stränder. Länsstyrelsen har inte tydligt kunnat visa att en utvidgning är nödvändig för åtminstone ett av syftena och att syftena inte kan tryggas med 100 m strandskydd!

Många anser detta vara ett grovt maktmissbruk!

Om Länsstyrelsen fattar beslut om 300 meter kan vi bara råda alla berörda företagare och andra personer att överklaga! Men det brådskar. Överklagan måste vara inne senast 3 veckor efter att beslutet är taget!

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida och ladda ner en handbok HÄR.

 

Björn T.

 

 

Dyrkar Svenska kyrkan Gud eller Mammon?

Från invigningen av nya huvudbyggnaden den 19 september 1993

Från invigningen av nya huvudbyggnaden den 19 september 1993

Just nu är det högst osäkert om Åh Stiftsgård finns kvar som Göteborgs stifts stiftsgård nästa år. Nu 1 oktober ska stiftsfullmäktige fatta beslut om gårdens vara eller icke vara. Som vanligt i dessa kyrkliga kretsar handlar det om pengar. Protesterna mot en eventuell nedläggning har varit många och är vederhäftigt underbyggda. Stiftsstyrelsen har förordat en nedläggning med rösterna 9 för och 5 emot…!

Från invigningen av nya huvudbyggnaden 19 september 1993

Från invigningen av nya huvudbyggnaden 19 september 1993

Så trots ett mycket hårt arbete från dem som arbetar på gården för att få ekonomi och verksamhet att hamna på plussidan, något som nu verkar ha lyckats, verkar stiftsstyrelsen framhärda i sin uppfattning att gården ska läggas ner… Så nu får vi se vad fullmäktige anser.

Vad vi har kunnat utröna har många ledamöter aldrig satt sin fot där!

Åh stiftsgård sedd från sjön

Åh stiftsgård sedd från sjön

Detta är inte det enda tillfälle när diverse ”ledningar” inom Svenska kyrkan visat sitt ointresse för vad medlemmarna tycker:

  • Vindkraftetableringar på kyrkans mark inom känsliga och/eller befolkade områden. Det sista som gick i stöpet för kyrkans del var det i Uddevalla kommuns södra kommundelar.
  • Bergtäkt inom naturområde viktigt för närboende. Här har kyrkans ledning ”sålt ut” ett område i Lindome kommun. Läs vad kyrkoherde Staffan Tobjörk i Lindome församling tycker om detta HÄR.
  • Skogsavverkningar som fördärvar natur för lång tid framåt. Exempel finns HÄR och HÄR.
Interiör från Åh kyrka innan renoveringen

Interiör från Åh kyrka innan renoveringen

Detta är ett urval av för medlemmarna tvivelaktiga beslut fattade av kyrkans ledning.

Så det kan inte vara alldeles lätt för alla som arbetar ute i församlingarna att hantera detta. Ett oerhört bra arbete, som i stor utsträckning blir mer eller mindre spolierat av en ledning i stift och på riksplan, som bara förefaller se till ”lönsamhet”.

60-årsjubileum 18 maj 1997

60-årsjubileum 18 maj 1997

En plats för eftertanke, stillhet och fördjupning

Många har kommit till Åh stiftsgård och blivit tagna av den miljö som gården erbjuder. Många unga har konfirmerats här. Många har deltagit i gudstjänster och samlingar vid de stora högtiderna. Många har haft gården som andningshål vid både enskilt boende och vid retreater.

Om inte Göteborgs stift ”har råd” att ha kvar Åh stiftsgård utan vill avyttra gården, kommer denna oas vid Västkusten att försvinna i sin nuvarande form!
Vad som händer med den mycket livaktiga Åh kyrka då vet väl ingen idag…

Det är inte underligt att medlemsflykten från Svenska kyrkan fortsätter…

 

Björn Tellow

 

Några relaterade länkar:

Griniga gubbar stoppar efterlängtad fiberetablering…

Grävning i skogen pågår...

Grävning i skogen pågår…

Hur ska vi ha det egentligen? Bredbandsutbyggnaden via fiber pågår för fullt i delar av Uddevalla kommun just nu. Men det är inte alla i de aktuella områdena som kan få tillgång till denna tekniska välsignelse. Detta beror på att några markägare inte vill ”släppa fram” fiberkabeln på sina marker. Varför då? Ja, det kan man undra.

I botten lär det finnas rena sandlådementaliteten – eller det man förr kallade godsägarfasoner.

Det gäller att få bestämma själv i alla möjliga och omöjliga fall – även om beslutet händelsevis skulle göra livet surt för medmänniskorna. För vanlig, hederlig demokrati är inget man eftersträvar i dessa kretsar – det är oginhet och vanlig hämnd det är fråga om här.

Vad än kommunen, EU och inte minst Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) tycker om fiberutbyggnad – att det befrämjar landsbygdens utveckling – är det inget dessa herrar bryr sig om. För eftersom de inte fick som de ville, trots att demokratiska beslut tagits i vanlig ordning via kommunfullmäktige i Uddevalla, så ska det ges igen så det drabbar helt oskyldiga invånare. För det är just det som sker.

Vad beror då denna oginhet på? Jo, på något så enkelt som det i demokratisk ordning beslutade vindkraftvetot. Det blir alltså inte några byggen av vindkraftverk i Forshälla och Stenshult – Ivarsbo. Enda undantaget hittills är Nybygget, där utredning fortfarande pågår. Men där kan det också bli avslag.

Det är anledningen till att det blir stopp för fiberutbyggnad på vissa platser.  För ”får inte jag bygga vindkraft på mina marker får ni inte bygga fiber där heller”!

Vem blir då drabbad?  I alla fall inte de som insåg vad som höll på att hända och som arbetade hårt för att stoppa det som kallades ”vindkraftvansinnet”. Utan det blir helt oskyldiga invånare som länge sett fram emot att få snabbare och stabilare anslutningar.

En orsak är också att Uddevalla Energi inte i full utsträckning begärt att få s.k. ledningsrätt på alla platser man grävt ner elkablar. Hade företaget gjort det hade det bara varit att gräva i samma ledningsdiken – ingen hade kunnat stoppa det. Men som det nu är kan ogina markägare stoppa grävning – åtminstone temporärt.

Som grädde på moset kan konstateras att samtliga trilskande markägare är medlemmar i LRF – en lantbrukarorganisation som klart och tydligt deklarerat att:

En väl utbyggd infrastruktur för bredbandsanslutning skapar förutsättningar för en levande och attraktiv landsbygd. Med tillgång till bredbandsbaserade tjänster har fler människor möjlighet att bo och arbeta på landsbygden på samma villkor som invånare i staden.

Bredband med fiber ända fram till bostaden är en framtidssäker infrastruktur. Då kan man vara säker på att det är möjligt att få tillgång till både dagens och morgondagens tjänster som höghastighetsinternet, utbildning, hemsjukvård och framtida tjänster som vi idag inte kan överblicka.

Läs ett inlägg på LRF:s hemsida (där det är mycket åskådligt och bra) HÄR .

Hur man som medlem i LRF då kan neka tillgång till bredband via fiber är en stor och underlig gåta, framför allt som miljöpåverkan och markpåverkan vid fiberdragning är minimal! Men oginheten kanske sätter sig över empatiska känslor…?

Frågan som följer per automatik är: Kommer LRF att agera för att få sina medlemmar ”på banan” igen?

Björn Tellow

 

 

Vad gör vi med problemen på Bokenäset?

Alla som bor i södra Uddevalla kommun kan nu andas ut – med några viktiga undantag! Nybygget och Rosseröd är två vindkraftsplaneringar som behöver nagelfaras extra noga eftersom det kan bli etableringar här.
Men det kvarstår också en viktig fråga – vad gör vi med etableringarna på Lejdeberget och i Gunnarby eftersom det är stora problem med störningar där?

Utsikt från ett köksfönster i Gunnarsby...

Utsikt från ett köksfönster i Gunnarby… Vi återanvänder denna bild…!

Det är bara att konstatera att de ljudberäkningar (teoretiska) som förevarit etableringarna där inte håller måttet på något sätt! Resultatet har blivit att det blivit en helt oacceptabel livsmiljö för dem som bor nära vindkraftverk i dessa områden!

Hur kan man från alla håll och kanter åtgärda detta? Kanten exploatör kan vi nog glömma i sammanhanget, eftersom åtgärder minskar den lönsamhet som de facto inte finns, d.v.s. förlusten blir större…

Faktum kvarstår. Etableringarna på Bokenäset vilar på en bräcklig ljudgrund, eftersom det är teoretiska beräkningar de är byggda efter. Teori som har visat sig vara helt uppåt väggarna – och det får de drabbade leva med, verkar det.

Vi har tidigare relaterat hur ljudberäkningarna görs. Läs mer HÄR om det.

Hur ska livskvalitet, boendemiljö och fastighetsvärden återställas? Där har våra myndigheter och de operatörer som finns i området en saftig bit att hugga tag i…

Nu uppstår frågan om ljudberäkningar ska göras på samma bristfälliga sätt i de planerade etableringarna i Nybygget och Rosseröd. Förhoppningsvis har alla berörda parter insett problematiken och genomför realistiska beräkningar, d.v.s. i olika årstider, olika vädertyper, anpassade till topografin, med hänsyn taget till vindskyddade lägen med mera!

Man kan inte som en politiker uttryckte saken på fullmäktigemötet den 12 februari helt krasst konstatera att ” lite störningar får de boende acceptera”! För det är inte fråga om ”lite” störningar!

Det verkar inte som om vederbörande bor i närheten av någon etablering…

Faktum kvarstår. Det är inte helt fel att säga att vindkraftsoperatörena som arbetar i Uddevalla kommun har fått på tok för fria händer. Flatheten vilar starkt över nejden när somliga av kommunens politiker helt och hållet sväljer vad operatörerna stoppar i halsen på dem. Det är inte så demokrati fungerar.

Förhoppningsvis är det nu två saker som måste åtgärdas:

1. Få till realistiska värden om ljudspridning, skuggbildning och ljuseffekter nattetid vid de tänkta etableringarna vid Nybygget och Rosseröd! Då duger inte de teoretiska modellerna i WindPro, som rutinmässigt används. Där fattas alltför många parametrar för att få ett tillförlitligt resultat avseende den topografi som finns i Uddevalla kommun. Det har vi med oönskad tydlighet sett vad gäller Bokenäset!

2. Se till att de ljudstörningar som finns p.g.a. de etablerade verken på Bokenäset minimeras! Det är de boende i området väl värda eftersom ingen i Uddevalla kommun ska behöva få sin boendemiljö och livskvalitet försämrad!

Uddevalla kommun skall uppdatera sin landsbygdsplan från 2007.

Då rimmar det illa att låta ”vissa” kommunmedborgare hamna i strykklass bara på grund av vindkraftsetableringar!

Det är åtta kommuner i vårt län som får ett litet stöd från länsstyrelsen för detta arbete i syfte att tillsammans ta vara på och utveckla landsbygdens möjligheter på ett ännu bättre sätt i framtiden. Kommunen, genom Näringslivsavdelningen och demokratiprojektet Engagera Mera, bjuder in alla intresserade till möten i olika kommundelar.

Läs mer HÄR!

Björn Tellow

– Hela sanningen tack, kommunalrådet!

hatten_stovlarnaI dag på förmiddagen har det varit en s.k. chatt med kommunalrådet Henrik Sundström (M) på Bohusläningens hemsida. Där framgår med all önskvärd tydlighet att kommunalrådet ”slirar” på sanningen. Han påstår att det är bäst att Länsstyrelsen fattar beslut om vindkraftetableringar i Forshälla, Stenshult, Ljungskile med flera platser enligt miljöbalken.

Folkpartiet i Uddevalla har skrivit en bra insändare om förhållandet som de ser det. Rubriken är ”Vi behöver inte mer vindkraft” och kan läsas i dagens Bohusläning.

Det Henrik Sundström (M) däremot sorgfälligt undviker att nämna i chatten, är att om Länsstyrelsen ska besluta strikt efter Miljöbalken blir det gällande regler som gäller. Det vill säga att INGEN hänsyn tas till de boendes uppfattning i frågan. 

Det är därför det kommunala vetot finns – för att kommunen ska kunna ta hänsyn till sina medborgares uppfattning och därefter ta ett politiskt beslut.

Blir det ett veto mot etablering går detta beslut inte att överklaga!

Det är just det som är det fina i kråksången – medborgarnas uppfattning ska vara den som gäller! Just detta med veto har kommit till för att stärka medborgarnas och den kommunala politikens roll i processen om att bygga vindkraftverk.

Detta veto vill både Moderaterna och Centern i Uddevalla inte veta av. Så mycket uppskattar man sina medborgares åsikter, framför allt de som bor i det berörda området!

Vi får vara tacksamma för att det finns personer som vill ställa upp som politiker. Men de har inte i politiken att göra om de inte lyssnar på dem som sett till att de blivit valda! För det verkar som om en del politiker på något sätt blir maktfullkomliga och vet bäst i alla lägen?

Man hör också många synpunkter på hur en del politiker hanterat frågan. Uppfattningen att det ”snart är val igen…” hörs också ofta.

Om det nu, vilket Gud förbjude, inte blir ett stopp mot etableringarna vid kvällens fullmäktigemöte, kommer det med sannolikhet gränsande till visshet att dra igång en låååång process av överklaganden. Det är ingen betjänt av, vare sig exploatörer, markägare eller fastighetsägare. Det kommer bara att kosta en massa pengar till ingen nytta…

Björn Tellow

 

Tidigare inlägg
Prenumerera!

Fyll i formuläret nedan, så skickar vi ett meddelande när det finns något nytt på sidorna. Det är helt gratis.

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% skyddad.

Arkiv
Kategorier
Googleannonser
Besöksstatistik
  • 156255Läsningar totalt:
  • 11Läsningar idag:
  • 100732Besökare totalt:
  • 11Besökare idag:
  • 0Besökare online nu: