Åsikter

Sanningens ögonblick närmar sig med vindens hastighet…

Vindsnurror bullrar mer än man kan tro...!

Vindsnurror bullrar mer än man kan tro…!

Nu är det bara några timmar kvar innan kommunfullmäktige i Uddevalla ska ta beslut om vindkraft eller ej i södra Uddevalla kommun. Många politiker har insett allvaret i frågan, men det finns tyvärr fortfarande folkvalda som vägrar att inse problematiken i en etablering!

Låt oss försöka spalta upp det hela i förhoppningsvis så lättbegripliga delar, så att även en oengagerad politiker kan förstå det hela:

1. Området där etableringarna ska göras är knappt 10 kilometer i diameter. Där bor ungefär 2000 personer. Som gärna även i fortsättningen vill kalla sig Uddevallabor.

2. Exploatörer ville först sätta upp 55 vindkraftverk i detta område. Försvaret sade sitt, eftersom inflygningen till Såtenäsbasen går här. Det blev 35 verk kvar.

3. Högsta höjden på dessa verk blir 180 meter – medan det gällande säkerhetsavståndet till närmaste bostad är fortfarande 500 meter. Huanemej! Detta avstånd är på väg att ändras, men ändringen gäller förmodligen inte redan sökta etableringar!

4. Det är i stor utsträckning fråga om tysta områden, där ljudet från verken inte bör överstiga 35 dbA vid bostäder… Hux flux blev lägsta ljud satt till 40 dbA i dessa skogsområden – ett värde som gäller där det redan finns rejält med bakgrundsljud!
Vi har redan stora problem i Uddevalla kommun med felaktigt beräknad ljudpåverkan! Lejdeberget och Gunnarby ute på Bokenäset har så kraftiga ljudstörningar att de som bor där är starkt påverkade och störda! Och det händer inte mycket för att hjälpa dessa medborgare!

5. Alla ljudfrågor avseende störningar för boende är följaktligen långt ifrån utredda och klarlagda. Alla ljudkurvor beräknas som standard efter ett platt landskap, men i området finns ett spricklandskap med stora nivåskillnader. Hur sprids egentligen ljudet där? Hur påverkas så kallade skyddade lägen där ljudet hörs mycket tydligare? Ingen vet.
Det farliga infraljudet är inte beaktat alls. Det finns få utredningar om detta gjorda – de som finns visar på ett starkt försämrat hälsoläge för den som blir utsatt för det längre tid. Vad man kan sätta för säkerhetsavstånd är det heller ingen som vet, bara att de nu gällande är på tok för korta.

6. Vad som händer med fastighetsvärden i närheten av verken är inte svårt att räkna ut. Det är inte troligt att det över huvud taget går att sälja en fastighet i närheten, för vem vill frivilligt bo där? Värdet blir då lika med noll. Det blir alltså fråga om en gigantisk kapitalförstöring som de drabbade inte får någon som helst ersättning för.

7. Det finns fler parametrar som påverkar än bara själva vindkraftverket. Nya vägar i skogen och nya ledningsgator för att leda bort strömmen från verken kommer att få en stor påverkan på miljön. Jämförelsen med industriområde är helt adekvat i sammanhanget.

8. All nybyggnation i närheten av ett verk förbjuds. Det innebär i praktiken en ren konfiskation av egendom, eftersom det inte går att få bygglov för nya hus etc. Vindkraften är viktigare…

Återigen – det är bara markägare som tjänar på en etablering. Många av dem bor inte ens i närheten av sina marker där verken ska placeras.

Alla andra förlorar! Mest de fastighetsägare som ”råkar” hamna i närheten av etableringarna.

Uddevalla kommun har med råge uppfyllt den kvot man nationellt behöver ha för vindkraft med de redan etablerade verken. Vi behöver inga fler!

Måtte man ta ett väl genomtänkt och klokt beslut på kommunfullmäktigemötet i kväll!

Björn Tellow

 

 

Ljud är svårt för en del politiker… och hör sina väljare gör de inte heller!

Karta över ljudkurvor i Forshälla

Karta över ljudkurvor i Forshälla

Nu har vi några dagar kvar till kommunfullmäktige ska ta beslutet om vindkraftens vara eller inte vara i Forshälla, Stenshult och Ivarsbo. Det ska bestämmas 12 februari. Men det förefaller tyvärr fortfarande som om en del politiker i den styrande majoriteten inte förstått vad de håller på att ställa till med!

Ljudfrågan har största prioritet för de båda nätverken ”Bevara Forshälla” och ”Nätverk för vindkraft i Stenshult”. Exploatören har – enligt bestämmelserna – gjort en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som i detalj reglerar hur man tänkt bygga verken.

Men det finns ett stort osäkerhetsmoment i denna. När den väl är fastställd är det fritt fram för byggherren att ändra förutsättningarna. Placeringen av verken kan bli litet som i barnvisan Prästens lilla kråka – än slank han dit och än slank han dit – men han for inte ner i diket, för där finns det inte plats för vindkraftverk på upp till 180 meters höjd!

Större verk än i ansökan

Man kan också ändra litet hur som helst vad gäller storleken på generatorerna. I MKB:n har man räknat på ljudkurvor efter 104 dbA, eftersom det var detta ljudtryck den storleken på generatorerna genererade. Nu helt plötsligt talas det om större generatorer som har ett ljudtryck på 107 dbA. Det innebär i runda slängar att de låter ungefär dubbelt så mycket. Men någon ny MKB är det inte tal om att ta fram.

Hur stor skillnad i utbredningen det rör sig om kan man få en föreställning om i kartbilden ovan. Rätt många fler bostäder blir påverkade bara här… Klicka gärna i bilden för att se den i större format.

Ljudtrycket är dessutom beräknat efter teoretiska modeller som ett s.k. medelljud. Det vill säga att man under en tidsrymd kan få uppleva mycket starkare ljud kombinerat med stundtals svagare. Medelvärdet gäller. Variationen upplevs i allmänhet som mycket störande.

Sedan kan man undra hur man tänkt egentligen. I tysta områden, som det här i stor utsträckning borde vara fråga om, får inte ljudet gå över 35 dbA vid bostäder. Här har man helt sonika räknat efter 40 dbA…

Infraljud

Om det finns stora osäkerhetsfaktorer i det ovan relaterade finns det än större sådana vad avser det s.k. infraljudet, d.v.s. mycket lågfrekvent ljud.

En färsk kanadensisk mycket seriös vetenskaplig undersökning har visat att det finns stora hälsorisker för personer som tvingas bo i närheten av vindkraftverk där detta ljud rytmiskt pumpas ut. Man hör det inte. Man kanske känner det. Påverkan finns där i alla fall.

I flera andra studier har man också funnit att boende nära vindkraftverk oftare har allvarliga sömnstörningar och depression. Man har även funnit en ökad frekvens av yrsel, tinnitus, ljudöverkänslighet, huvudvärk, ökad aktivering av autonoma nervsystemet med mera. Fler hjärtinfarkter än ”normalt” har också noterats. Även barn och vuxna med ADHD och autism tillhör riskgruppen och riskerar att få sina symtom förvärrade.

Läkartidningen har skrivit om detta på ett utförligt sätt. Läs artikeln HÄR.

Men det gäller nog inte verken i Uddevalla kommun….

Konfiskerad mark

Uddevalla kommun skall uppdatera sin landsbygdsplan från 2007 har vi fått veta. Kommunen, genom Näringslivsavdelningen och demokratiprojektet Engagera Mera, bjuder in alla intresserade till möten i olika kommundelar för att i dialog med invånarna försöka identifiera utvecklingsmöjligheter på landsbygden. Man vill också försöka arbeta fram en tydlig och effektiv metod inklusive rollfördelning för lokalt utvecklingsarbete på landsbygden. Läs om detta HÄR.

Den landsbygdsplanen kan man nog skrota åtminstone i vindkraftsområdena, därför att exploatörerna i princip konfiskerar den mark som finns runt verken. Vill man bygga ett hus där går det inte p.g.a. verken. Vill man stycka av en tomt, kanske till sina barn, går det inte p.g.a. verken. Man får helt enkelt inget bygglov om man råkar bo för nära…!

Politikerförakt

Politikerföraktet bland väljarna i de tänkta etableringsområdena tilltar. Det är ju synd, för det finns trots allt många politiker som inser vad som håller på att hända och försöker motverka etableringarna. Heder åt dessa folkvalda män och kvinnor!

Men det finns en annan sort också. Undrar om de tror på ett fortsatt politiskt liv efter valet? Fan tro’t sa rellingen…

Björn Tellow

 

Som avslutning lägger vi till två sevärda inslag som kommer från SVT Blekingenytt. Först ett inslag där de drabbade tvingas ge upp. Det går att se t.o.m. 3 februari 2015.
Det andra är en uppföljning om vad politiken säger… Det går att se t.o.m. 4 februari 2015.

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.

 

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.

Läser du detta i e-posten kanske inte inslagen går att se. Här nedan finns i så fall direktlänkar att klicka på.

Vindkraften tvingar henne att flytta

Hade inte fått bygglov idag

 

(C) och (M) bryr sig inte om skogsfolket!

Vindkraftsfri horisont...

Vindkraftsfri horisont…

Nu är det bevisat med eftertryck att Moderaterna och Centerpartiet inte bryr sig om de medborgare som bor utanför centralorterna i Uddevalla kommun! Vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen röstade nämligen dessa två partiers representanter för en etablering av 35 vindkraftverk i samma område som det bor ungefär 2000 personer i.

Men det hjälpte inte när tillräckligt många andra röstade mot etableringen. Kristedomkraterna lade ner sin röst – varför är svårt att förstå eftersom KD genom Mats Odell centralt är mycket kritiska till vindkraften över huvud taget. Sverigedemokraten lär ha röstat fel av misstag…?

Resultatet i kommunstyrelsen blev att Miljö- och stadsbyggnadsnämndens förslag gick igenom i sin helhet, d.v.s. att inga etableringar förutom vid Nybygget, som anses vara det minst olämpliga av de föreslagna. Därav följer även att en tänkt etablering vid Rosseröd kan utredas bättre innan beslut tas.

När man läser Bohusläningen tycks det som om vissa politiker ännu inte fattat vad vindkraft är och hur det fungerar! Är det meningen att energin ska kosta runt 3 kr per kilowattimma, vilket blir fallet om man höjer subventionerna så att vindkraftsäventyret kan bli lönsamt. För som det är nu går det back för varje varv rotorvingarna snurrar… Det priset lär inte räcka i en framtid, utan kommer med stor sannolikhet att raka i höjden ännu mer. Har vi råd med det? Har Uddevalla kommun råd att betala sådana elpriser i sin verksamhet?

Om man bidrar till den okontrollerade utbyggnad av vindkraft som nu pågår i Sverige är det stor risk att man även bidrar till att etablera denna prisbild i framtiden.

Man kan heller inte nog poängtera att frågan om ljudstörningar inte på långt när är färdigutredd. Varje dag kommer det nya, skrämmande rön. De säkerhetsavstånd som gäller idag och de nya som kommer att gälla om ett tag är redan förkastade av vetenskapen. Hur är det med infraljudet till exempel? Vet våra folkvalda hur det fungerar? Eller spelar man hazard med de medborgare som en gång valt dem? Det är med en fruktansvärt hög insats i så fall…

I det förra inlägget fanns länkar till några intressanta webbsidor, bl.a. Kungliga vetenskapsakademins energiutskott, som så gott som totalsågar fortsatt utbyggnad av vindkraft. Av många skäl.

Nu återstår kommunfullmäktige, som ska ta det slutliga beslutet den 12 februari. Så än finns det tid för vankelmodiga och okunniga politiker att sätta sig in i vad en etablering av 35 upp till 180 meter höga verk i ett område mindre än 1 mil i diameter där det bor ca 2000 personer skulle innebära.

För Centern och Moderaterna lär väl nästa val bli en nervös historia, eftersom det finns många väljare som tidigare sympatiserat med dessa partier i det berörda området…

Björn Tellow,
som efter ett helt liv nu inte röstar på Moderaterna längre…

 

Har Uddevalla kommun råd med vindkraften?

För en kommun av Uddevallas storlek med ca 50 000 invånare innebär varje öres höjt elpris en merkostad uppskattad till mellan 3 och 4 miljoner kronor per år. Vad det innebär för pengar till vård och omsorg, underhåll med mera är inte svårt att räkna ut.

Anna-Karin Hatt, It- och energiminister, Näringsdepartementet. (Foto: Kristian Pohl ©)

Anna-Karin Hatt, It- och energiminister, Näringsdepartementet.
(Foto: Kristian Pohl ©)

Den 16 december gick energiminister Anna-Karin Hatt ut och kallade de stora elproducenterna till krismöte, eftersom hon anser att konsumenterna får betala alldeles för mycket till dem för att få sin el!

Den frågan fick mycket större uppmärksamhet i media än den som avser en dom efter en  tvist mellan producenterna i domstol med Energimarknadsinspektionen. Domen gav elbolagen rätt att höja elpriserna. Elkunderna, som redan sedan tidigare drabbats av kraftiga höjningar, riskerar efter domen i förvaltningsrätten den att få betala så mycket som fyrtio procent högre elnätsavgifter. Det kommer även att drabba Uddevalla kommun.

Den dom som nu fallit i Förvaltningsrätten innebär att energibolagen är i sin fulla rätt att ta ut de avgifter de anser nödvändiga, vilket i sin tur innebär att vanliga medborgare kommer att subventionera vindkraftsutbyggnaden rejält via sina elräkningar! Det allvarligaste är den enorma osäkerheten kring spelreglerna på elnätsmarknaden som nu uppstått. Varje öre i ökat elpris kostar Sverige som nation i runda slängar 1,4 miljarder i ökade kostnader.

Den höjning som nu bolagen får rätt att ta ut beror uteslutande enligt ett av de större elnätbolagen på ”att intäktsramen inte tar höjd för den accelererande vindkraftsutbyggnaden och kraven på anpassningar i elnätet”. Det innebär i klartext att vanliga elkonsumenter får betala notan för vindkraftsutbyggnaden, när elbolagen måste förstärka sina elnät för att kunna ta emot energi från vindkraften när det blåser. När det inte blåser står utbyggnaden där till ingen nytta i en förödd natur!

Enligt gjorda beräkningar innebär detta att en vanlig villaägare kan få fyratusen kronor i höjd elräkning per år. Alla som är anslutna till elnätet, även förskolor, äldreboenden, sjukvårdsinrättningar, affärer, serviceanläggningar med mera kommer att få betala avsevärt mycket mer för sin el i och med detta!

Har verkligen elmarknadsinspektionen något att säga till om, eller kan elnätsbolagen verkligen sätta vilka priser som helst?

Två Kristdemokrater har skrivit ett tänkvärt debattinlägg i Uppsala Nya Tidning om problematiken. Det kan läsas HÄR! Debattörernas slutsats är att det är på tiden att slopa subventionerna för dyra elproduktionsmetoder, vilken synpunkt det inte är särskilt svårt att hålla med om.

De anser också att ”det är en enorm osäkerhet kring spelreglerna på elnätsmarknaden som nu uppstått. Det skapar i sin tur en allt större osäkerhet kring Sveriges elförsörjning, en osäkerhet elnätbolagen och Svensk Energi nu bidrar till, vilken i sin tur minskar intresset av att investera i Sverige. Minskade industriinvesteringar kommer på sikt leda till minskat BNP och minskad välfärd. Helt utan nytta för klimatet.”

Regeringen har nu föreslagit att reglerna ändras, så att ”vanligt folk” inte drabbas  av plötsliga och stora ändringar i nätavgifterna. Läs mer HÄR.

Lokalpolitikerna i Uddevalla kommun har olika uppfattning i frågan. Man kan ängsligt fråga sig om en del av dessa politiker satt sig in i den oerhörda problematik som en etablering av vindkraft i ett tättbefolkat område innebär? Både störningsmässigt men också i hög grad ekonomiskt. Då är det inte bara fråga om elpriser – utan fast mer om minskade fastighetsvärden.

Så länge de orättfärdiga subventionerna kring en del energiproduktionsslag fortgår kommer  vindkraftlobbyn med dess producenter i bakgrunden att fortsätta sitt arbete med att ”köra över” vanligt folk med vissa politikers goda minne. Andra politiker dock inser vad som håller på att hända och strävar emot, vilket är vällovligt.

Om ungefär knappt nio månader har vi val. Då vet i alla fall vi som bor i de berörda områdena vilka vi ska rösta på…

 

Björn Tellow

Några länkar:

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens senaste protokoll där vindkraften i Forshälla och Ljungskile finns med. Klicka HÄR!

Några KD-politikers åsikter:

Mats Odell: Stöd till opålitlig el har sänkt Vattenfall!

Magnus Jacobsson och Björn-Owe Björk: Mer vindkraft rena förlustaffären!

Ebba Busch och Björn-Owe Björk: Osäkerhet kring elförsörjningen

 

Är hela vindkraftsetableringen beräknad på felaktiga grunder?

Vindkraftverk utanför Grästorp

Vindkraftverk utanför Grästorp

Nu börjar rond två av debaclet vindkraft i Forshälla och Stenshult. I dag kommer Miljö- och stadsbyggnadsnämnden att ha sitt möte och fastställa vad man ska skicka vidare till kommunstyrelsen för beslut!

Vad vi har lyckats utröna har tjänstemännen som ska förbereda beslutet kommit fram till ungefär samma slutsats som vid förra omgången, d.v.s. att det inte bör byggas några vindkraftverk söder  och öster om Uddevalla. Dock med två undantag; verket vid Nybygget anses vara det minst olämpliga av de föreslagna etableringarna. Därav följer att även etableringen vid Rosseröd kan utredas bättre innan beslut om dessa verk tas.

Men besluten om dessa verk kan komma att fattas på mycket felaktiga grunder, liksom att etableringen av de verk som förslås få avslag också har beräknats på ett mycket felaktigt sätt!

Flera oberoende forskare har börjat ifrågasätta sättet att göra ljudberäkningar, vilket direkt ifrågasätter om de preliminära beräkningar som konsulten Ångpanneföreningen (ÅF) har genomfört är relevanta över årstider?

ÅF som anses som landet främsta kontrollant av vindkraftbuller, gör normal sett en källjudmätning på avståndet 1,5 ggr höjden från verket. Sedan gör man bullerberäkningar för sommartid, högt gräs, molnig himmel, dagtid.

Men man mäter inte vintertid, med frusen mark, klar himmel (mindre absorption än med moln) och nattetid (temperaturinversion) som måste råda om beräkningarna ska bli korrekta (med ca 2 dB(A) högre bullernivå än med sommarförhållanden).

Varför gör man inte det? Korrekt förfarande är givetvis att beräkna och mäta bullret vid bostaden vid alla årstider, men då blir det oftast högre än begränsningsvärdet. (Källa Bertil Persson, www.bertil-persson.se.)

Att de beräknade siffrorna inte håller måttet har det kommit fler bevis för den senaste tiden:

Buller från vindkraftverk stör trots att ljudnivåerna ligger under rekommenderade medelvärden. Conny Larsson, docent i meteorologi vid Uppsala universitet, leder ett projekt som ska se över det hela och menar att det behövs tydligare regler för hur ofta ljudet får överstiga riktvärdet.
svt.se/nyheter/sverige/vindkraftsbuller-stor-trots-granser

Vindkraftsetableringen går för fort och utan tillräckliga kunskaper. Det menar ljudforskaren Pontus Thorsson som undersöker förhållandena runt den ett år gamla vindkraftsparken Källeberg i Falköping, rapporterar SR Skaraborg.
miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.387954/ljudforskare-riktvarden-for-vindkraftsbuller-maste-ses-over

Det behövs mer forskning om vindkraftens totala miljökonsekvenser, menar experter på Naturvårdsverket som gått igenom forskningsunderlaget för vindkraftens miljöpåverkan, rapporterar SR Vetenskapsradion.
miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.387969/stort-kunskapsunderskott-om-vindkraftens-miljorisker

Trots att fastställda riktvärden har följts kan det krävas nya skärpta bullerkrav för att människor inte ska störas för mycket av vindkraftverk. Den slutsatsen drar miljö- och hälsoskyddskontoret i Kristianstad eftersom boende i byn Ekestad plågas trots att det är 1500 meter till turbinerna, skriver ATL:s pappersupplaga 2 december.
atl.nu/skog/snurror-st-r-trots-att-riktv-rde-klaras

Det 150 meter höga vindkraftverket i Skephult har upprört många sedan det sattes upp för ett och ett halvt år sedan. Nya uppgifter kom fram som gjorde bygglovet ogiltigt.
– Första kvällen det satte igång var något helt fruktansvärt. Det kändes som att man hade hamnat i helvetet, och sen dess har vi fått leva med det ljudet, säger Britta Hermansson, en av dem som bor nära detta vindkraftverk.
sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=5608304

Frågan om ljudberäkningar aktualiseras alltså en gång till.

Vi vet att det finns stora problem ute på Lejdeberget i Bokenäs, där de boende intill de där etablerade verken har fått en näst intill outhärdlig boendemiljö tack vare bullret. Hur ljudberäkningarna är utförda här tvistar sakkunskapen om fortfarande, men faktum kvarstår: Kraftiga ljudstörningar och kraftigt sänkta fastighetsvärden. För vem vill köpa en fastighet under sådana omständigheter? Vi har tidigare skrivit om detta. Se gärna filmen (längst ner i detta inlägg) om ljudproblem i Australien. Filmen är på engelska.

Den stora frågan är nu om våra politiker har insett på vilka grunder de baserat sina tidigare beslut på? Fler och fler fakta kommer fram om just ljudet och om hur det sprider sig i olika årstider, väderleksförhållanden och markförhållanden. Vad som förefaller vara riktigt vid ett tillfälle när mätningen utförs blir vad vi kan se helt uppåt väggarna vid ett senare tillfälle med andra förhållanden. Det som saknas är en ordentlig uppföljning med en ljudberäkning utförd av en oberoende konsult. För som det hittills har varit är ljudberäkningarna utförda och betalda genom vindkraftoperatörerna.

Hur opartiskt blir det….? 

Sedan kan man ju också ha försiktiga synpunkter på de gränsvärden som gäller idag. Det anses tillräckligt med ett avstånd från bostad till vindkraftverk på 500 meter. Men då ska vi ha i åtanke att detta avstånd togs fram för flera år sedan när verken inte ens var hälften så stora som dagens projekterade 180-meterverk.

Hur vettigt är det?

Nu ska i ärlighetens namn nämnas att dessa avstånd är i färd att ändras – till 800 meter. Men man undrar stillsamt hur realistiskt det avståndet är med tanke på det som kommit fram senaste tiden….

Faktum kvarstår!

Ljudbilden är inte alls klarlagd vid tillståndsprövningen. Flera faktorer har tillkommit. Bland annat det s.k. infraljudet (mycket lågfrekvent buller), som är avsevärt vid ett vindkraftverk, har över huvud taget inte tagits med vid den teoretiska beräkning  som ligger till grund för tillståndsansökan. Rätta oss om vi har fel.

Vi på Ljungskilebloggen hoppas återigen att Uddevallapolitikerna inser vad det är som håller på att hända och stoppar vansinnet innan det gått för långt! Hundratals familjer inom området kan bli utsatta av en vindkraftsetablering som bara ett fåtal får fördel av… Och det finns redan ett väsentligt energiöverskott i Sverige.

Hoppas det går att bo i Uddevalla även framgent!

 

Björn Tellow

 

Tidigare inlägg
Prenumerera!

Fyll i formuläret nedan, så skickar vi ett meddelande när det finns något nytt på sidorna. Det är helt gratis.

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% skyddad.

Arkiv
Kategorier
Googleannonser
Besöksstatistik
  • 156256Läsningar totalt:
  • 12Läsningar idag:
  • 100733Besökare totalt:
  • 12Besökare idag:
  • 0Besökare online nu: