Åsikter

Beklämmande av Uddevalla-Posten!

Vindsnurror utanför Grästorp

Vindsnurror utanför Grästorp

När undertecknad gjorde sina första stapplande steg som journalist för nästan 50 år sedan hade vi på redaktionen ett stort plakat på väggen. Där kunde man läsa: “Kolla aldrig en uppgift – det har spräckt mången story!” Den innebörden har uppenbarligen hittat till Uddevalla-Posten också eftersom man kunde läsa ett illa underbyggt ledarinlägg  i denna tidning den 1 oktober. Rubriken var “Beklämmande vindkraftshantering”.

Ledaren i U-P är så full av fel att det verkar som om skribenten i fråga, Göran Nyberg, verkligen har tagit skyltens budskap ad notam. Man undrar skräckslaget om det är journalistik eller illa underbyggd vindkraftpropaganda det är fråga om…

Vi kan gärna hålla med om att ärendet om vindkraftetablering i Forshälla och Stenshult har åkt berg-och-dalbana mellan kommunens olika instanser, men det beror på att “vanligt folk” faktiskt vill ha ett ord med i laget. Just därför kom den s.k. Landskapsanalysen till.

Denna bestod inte av “kanske ett 30-tal av kommunen intresserad medborgare som själva fick bestämma” som det står i ledaren. Den bestod av åtskillgt fler personer – inklusive markägare som vill ha vindkraft – även om flertalet av naturliga skäl var fastighetsägare som inte vill ha vindkraftsverk i närheten. Men de som stod för genomförandet var konsultföretaget Ramböll, som har stor erfarenhet av liknande utredningar och dessutom hade mycket kompetenta landskapsarkitekter inkopplade.

Så det är inte som det står i U-P:s ledare fråga om “ett 30-tal intresserade som utan någon som helst urvalsprincip fick representera hela Uddevallas befolkning”. Det är fråga om en grundlig utredning som kommunen faktiskt betalade ungefär en halv miljon kronor för. Och då är inte, vad undertecknad erfarit, den visualisering som gjordes efter analysen medräknad.

I och med att hela ärendet är återremitterat till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kan vi däremot konstatera att denna halva miljon nu är bortkastad till ingen nytta! Så känns det i alla fall.

Vad vi vet har ingen av de deltagande personerna fått del av dessa pengar, utan de har naturligtvis hamnat där de gör bäst nytta – hos den konsult som genomförde Landskapsanalysen.

Ett raljerande tonläge i kommentaren om att “det var detta [Landskapsanalysen] som var det underlag som kommunens folkvalda skulle luta sig mot när de skulle ta beslut” är alltså inte särskilt med sanningen överensstämmande. Analysen var både djupgående och professionellt genomförd och belyste på ett mycket bra sätt hela problematiken. Den går säkert att få tag på hos Uddevalla kommun, om man nu bara besvärar sig om att göra det.

U-P påstår även att vindkraften är “den bästa och billigaste energikällan vi kan ersätta fossil oljekraft och kärnkraft med”. Kan så vara om man kan lita på den och den inte kostar mer att producera än vad man kan få ut!

Men varje kilowattimma ett vindkraftverk producerar till det allmänna elnätet idag går med 10 – 20 öre förlust! Hur länge kan man hålla på med det? Och hur mycket blåser det när energin behövs som bäst, alltså när det är en 20 – 30 grader kallt? Ska vi importera skitig kolkraft då? Det är heller inte troligt att gemene man är villig att betala för extra dyr energi bara för att man ska köra vindkraftverk med vinst! Sverige har idag en överproduktion av energi på ca 20 TWh (terrawattimmar). Av den överproduktionen står vindkraften för i dagens läge ca 7 TWh. Om vi exporterar “överbliven” energi lär vi knappast få ut fullt pris för den, vilket innebär att den måste säljas med förlust. Vem betalar den förlusten i slutändan? Med stor sannolikhet skattebetalarna.

Att ersätta beprövad energiproduktion med vindkraft med motiveringen att vi ska minska de fossila utsläppen håller heller inte eftersom Sverige redan idag har en helt fossilfri energiproduktion.

Men den springande punkten som lyser igenom alldeles för tydligt i U-P:s ledare är att den är en partsinlaga för den handfull markägare som lobbar stenhårt för att få tillstånd till vindkraftbyggen på sina marker.

Deras agerande har sått split i bygden, bland annat eftersom samråd med grannarna till de tänkta etableringarna helt lyst med sin frånvaro.

Motiveringen ska vara att de vill förbättra sina jordbruksföretags ekonomi. Men att de samtidigt rejält försämrar miljön för många av sina grannar tar de ingen hänsyn till!

Det är inte fråga om 30-talet intresserade som blir drabbade av de tänkta vindkraftetableringarna i Forshälla och Stenshult. Det är fråga om i stort sett hela södra kommundelen exklusive tätorterna, där det inte kommer att byggas några verk. Men vi kan lätt räkna ut att det finns hundratals fastigheter som kommer att bli berörda av de presumtiva etableringarna. Med sämre boendemiljö, sämre livskvalitet och förmodligen lägre fastighetsvärden som följd. För man vet ju egentligen inte vad en fastighet är värd förrän den ska säljas – och vem vill bo i närheten av ett vindkraftverk?

Så skärpning Uddevalla-Posten om ni ska uppfattas som seriösa – att bara “tycka” utan att ha underbyggda fakta bakom gör ju bara att ni uppfattas som att ni agerar lobbyister för några markägare som vill ha vindkraft.

 

Björn Tellow

 

Länkar:

Vindkraft – en dyr parentes?

Visualisering beställd av kommunen

 

I Uddevalla kommun är vanligt folk inget värda…!

Det man befarade tidigare har nu hänt – vindkraftfrågan är återremitterad till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Snöd ekonomisk vinning förklädd till politik har tagit befälet i Uddevalla kommun. Med dagens beslut i kommunstyrelsen har en del av alliansens politiker visat vad de tycker om de demokratiska processer “vanligt folk” har deltagit i. Nämligen att en handfull markägare och en vindkraftsentreprenör är mer värda än de medborgare som sett till att de blivit valda!

Heder åt Miljöpartiet och Socialdemokraterna som insett vad som håller på att hända och ville avstyra en återremiss. För övriga partier som stod bakom beslutet att återremittera kan nog resultatet bli ganska förödande vad gäller medborgarnas förtroende för dem.

Fejkad bild som visar verkens ungefärliga storlek.

Fejkad bild som visar verkens ungefärliga storlek.

Att den demokratiska process där vanliga medborgare kan påverka är satt helt ur spel efter dagens beslut är inget man behöver fundera särskilt länge över – jo möjligen om man är politiker och har skygglapparna på.

Demokrati?

En synnerligen anmärkningsvärd kommentar från en av dessa politiker fanns att läsa i Bohusläningen den 4 september. Där står att, citat “många av ansökningarna är flera år gamla och entreprenörer har lagt ned mycket pengar på ansökningarna”. Han fortsätter: “man kan inte behandla entreprenörer på det här sättet”.

Med den kommentaren har han därmed avfärdat  Landskapsanalysen, den samrådsprocess som Uddevalla kommun lagt ner en halv miljon kronor på att genomföra. Pengar som nu kastats i sjön till ingen nytta. Där fick vanliga medborgare tala om vad de tycker. Han har också tydligt talat om vad han anser om sina väljare.

Även den alldeles utmärkta utredning som gjordes av tjänstemännen på Miljö- och stadsbyggnadskontoret och som sedan fastställts av denna nämnd sågas med detta uttalande jäms med fotknölarna.

Energimyndigheten har också skickat ut ett nytt förslag på vad som är riksintresse för vindkraft på remiss. I detta initiala förslag sammanfaller Landskapsanalysens, Miljö- och stadsbyggnadsnämndens och myndighetens uppfattning om att det inte bör byggas vindkraft söder om Uddevalla centralort, utan i de norra kommundelarna. Söder ut bor det för mycket folk, anses det.

Jäser i bondeleden

Även inom LRF jäser det. Lokalavdelningen i Forshälla har ett beslut på att dess styrelse inte ska agera självständigt i vindkraftfrågor. Det hindrade inte flera av styrelseledamöterna att ta fråga till kommungruppen för LRF. Där författades en skrivelse till kommunstyrelsen som låter förstå att samtliga LRF-medlemmar i Uddevalla kommun är överens om att tillåta en etablering i de södra kommundelarna.

Så är naturligtvis inte fallet, utan skrivelsen ger ett fullständigt felaktigt intryck av samförstånd inom LRF!

Resultatet har blivit att många medlemmar känner sig totalt överkörda, även de som egentligen sympatiserar med en etablering, men står bakom lokalavdelningens beslut att styrelsen inte ska agera på egen hand.

MKB

Sedan kan man undra hur i allsin dar det ska gå att få till etableringar med de jätteverk det är fråga om. I den Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som vindkraftentreprenören tagit fram talas om en viss höjd på verken och en viss storlek på generatorn. Ljudkurvor och skuggeffekter är beräknade efter denna MKB, som många anser vara en ren partsinlaga i etableringsansökan. Den anses heller inte särskilt relevant beträffande hur djurlivet förmodas bli påverkat.

Nu visar det sig att entreprenören vill bygga större verk, kanske flytta placeringen “lite i sidled” för att få ut mer effekt. Men MKB:n är inte uppdaterad utan innehåller vad vi kan bedöma helt fel värden efter denna ändring.

På förslag är även ökade minimigränser till bebodda fastigheter från dagens värde till ca 800 meter. Så man kan förstå att det brinner i knutarna för att få till beslut om bygge innan detta går igenom! Det skulle nämligen försvåra etableringarna rejält.

Man kan nog konstatera att man hade bättre regler i Vilda Västern på 1800-talet.

Slutsats

Flertalet av politikerna i Alliansen i Uddevalla lyssnar alltså mer på vindkraftentreprenörer och några påstridiga markägare än merparten av sina egna invånare. Man kan inte utan skräck undra vad som händer i framtiden – om de skulle bli återvalda om ett år.

En viktig fråga är också – vem var först? De som bor i de berörda områdena eller vindkraftsentreprenörerna?

Vi vet också att vetenskapen har börjat bli mycket skeptisk till den lättsinniga inställning vindkraftsbranschen har till eventuella störningar. Det finns parametrar det inte finns tillräcklig kunskap om ännu. Till exempel påverkan av infraljud (mycket låga frekvenser) och regelbundna ljudpulser är något man börjat bli uppmärksam på eftersom människor blivit negativt påverkade av sådana ljud.

Men i Uddevalla har det inte tagits någon hänsyn till detta ännu. Problemet finns – så nära som vid kraftverken ute på Lejdeberget i Bokenäs, där många upplever att det finns stora störningar.

Ska man blanda in gräsrotspolitik blir ju frågan per automatik – vad tycker alla de som röstade fram dessa allianspolitiker idag? Ska medborgarna bokstavligt talat bita i gräset med sämre livskvalitet, sämre boendemiljö och troligen minskade fastighetsvärden? För vem vill köpa en fastighet som ligger i närheten av ett vindkraftverk?

Inte undertecknad i alla fall!

 

Björn T.

 

Några länkar:

Bohusläningen 25 september.

Ljungskile Nyheter 25 september. (Journalistlinjen på Ljungskile folkhögskola)

Kristianstadsbladet 23 september, debattinlägg.

 

 

 

LRF lokalt kör över många av sina medlemmar!

LRF:s lokalavdelning i Uddevalla har sänt en skrivelse till kommunstyrelsen ang. vidkraftsetableringen, där man kan få uppfattningen att alla LRF:s medlemmar i kommunen står bakom denna.

Så är långt ifrån fallet!

Det är inför kommunstyrelsens sammanträde i morgon (onsdag) som LRF i tydligen i sista stund försöker köra över – inte bara en stor del av sina egna medlemmar – utan också den genomförda Landskapsanalysen, Miljö- och stadsbyggnadsnämndens tidigare beslut, men inte minst det förslag från Energimyndigheten som nu är ute på remiss.

Det som tydligt lyser igenom i LRF:s skrivelse är personliga intressen av att få till etableringar i Uddevallas östra och södra kommundelar. Vad man inte med ett ord nämner är den “Vilda Västern”-mentalitet entreprenörena visat. Tidigare genomförda  “samråd” har visat sig vara totalt meningslösa, eftersom entreprenörerna inte har brytt sig om vad berörda invånare (som inte kommer att tjäna ett dugg på vindkraft) tycker. Att dessa invånare får sin boendemiljö och livskvalitet i hög grad försämrad spelar mindre roll, bara etableringarna börjar producera el och därmed inkomster.

Att sedan de tekniska förutsättningarna numera inte alls stämmer överens med den Miljökonsekvensbeskrivning nämnda entreprenörer tagit fram lägger också sten på börda. Verken lär bli mycket större än planerat och störa mycket mer om byggnationerna blir av!

Vad vi erfarit är långt ifrån alla LRF:are i Uddevalla överens med sin styrelse om sakernas tillstånd. Denna styrelse har heller oss veterligen inte förmedlat till sina medlemmar vad LRF lokalt har ansett sig stå för i vindkraftfrågan. En etablering av vindkraft är en så stor sak, att denna styrelse svårligen kan bestämma för alla sina medlemmar! I så fall är det något fel på demokratin i denna organisation.

Vindkraften bör naturligtvis etableras där den kan producera med full effekt och stör omkringboende minimalt, alltså just där Energimyndigheten, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden och Landskapsanalysen kommit fram till, i Uddevallas norra kommundelar.

Vi får hoppas att kloka politiker inser detta och tar det beslut som krävs i KS för att inte en död hand ska läggas över de södra och östra kommundelarna och alla som bor och verkar där.

 

Redaktionen gm
Björn T.

 

Uppdatering 25/9:

Läs vad Bohusläningen skriver om dagens sammanträde HÄR.

 

 

Rastplatsen i Ljungskile – en idyll eller en odör?

Avloppskran på husbil...

Avloppskran på husbil…

Konstigt att ingen vuxen hade talat om för den som tappade tändstickan eller tändaren så att hela rastplatshuset brann ner hur farligt det är att leka med elden…! Men branden medförde också i sin tur att Trafikverket nu har presenterat sig för oss som den broilermyndighet det egentligen är!

Där grusplanen är fanns turistbyrån.

Där grusplanen är fanns turistbyrån.

Det som blev kvar av turistbyrå och toaletter är numera borta. Toaletterna huserar numera i en huscontainer – man kan undra för hur länge… Den provisoriska turistbyrån finns i en annan container en bit bort där bara en eldsjäl kan verka under sådana omständigheter. En eloge till Sara som håller igång efter gällande förutsättningar!

Alltfler reser alltmer. Säsongen blir längre och husbilsfolket ropar efter ställplatser. Smart – kanske en lösning med tillgång till vatten, släppa ut gråvatten och tömma toaletten när nu någon form av ersättning skall till inom det stängslade området där turistbyrån och toaletterna samsades under samma tak före branden.

Pumpstationen finns två meter från toalettvagnen...

Pumpstationen finns två meter från toalettvagnen…

Tragikverket då?

Vad säger då Trafikverkets företrädare?
– Nej det har vi inte tänkt på!! Finns inga pengar till sånt!

Då kan man fråga sig hur det är med miljöprofilen och den gemensamma satsningen på att värna vår miljö?

– Tömma gråvatten – ja det går bra vid Såtas på Orust, fortsätter Trafikverket (3,5 km norr om Henån). Allvarligt, vem inbillar sig att husbils- och husvagnsägare tar sig 4 mil ut till Orust för att tömma gråvatten och toalett? Det blir ju fyra mil tillbaka också…

Skärpning i lingonskogen. Tänk till – tänk före!

Vatten och el finns i direkt närområde på rastplatsen och det ligger en pumpstation för avlopp två meter från den tillfälliga toalettvagnen. Hur svårt kan det vara att fixa en tömningslucka där?

Platsen är väletablerad och det finns service och mat på gångavstånd.

Vem kan missa en sådan karamell. Snart vet vi vad Trafikverket går för vad gäller att underlätta för trafikanter och på att värna miljön…

Annars blir väl resultatet att det blir ett litet backande “ut från asfalten” och så hamnar hela klabbet på gräsmattan istället. Det är ju ganska mörkt om natten och luktar inte värre än vanligt avlopp…

Men turisterna då?

Vad gäller turisterna har vi snart inga kvar i Uddevalla kommun verkar det. Turistbyrån inne i Uddevalla stänger och ersätts med dataterminaler. Hallå! Finns det någon därute som har en dator som aldrig hänger sig? Hör av er till kommunen i så fall, för den lär de behöva!

I Ljungskile finns det snart ingen turistbyrå kvar heller om inte Sara orkar med provisoriet ett år till… För Trafikverket lär inte lägga två strån i kors för att hjälpa till med de bilburna turisterna.

– Turistboden gör sin sista vecka nästa vecka och stänger för säsongen, säger Sara och Annusjka.

Kommunen har heller inga tankar på att helt ta bort bidraget till Ljungskile, utan det blir som det ser ut idag – fortsatta samma peng till den för turister och besöksnäring så viktiga turistbyrån.

Men Trafikverket vägrar fortfarande att inse sakernas realiteter…

 

Redaktionen gm Lars och Björn

 

Darra månde medborgarna i söder…!

Vassbosjön på sensommaren.

Vassbosjön på sensommaren.

Så var det dags igen att bli livrädd om man bor i södra delarna av Uddevalla kommun. För vissa politiker tycker tydligen det är viktigare att främja vindkraftsexploatörerna än att se till att de boende i etableringsområdena (i praktiken de väljare som valt dem) får en bra livsmiljö.

Det senaste exemplet publicerades i Bohusläningens nätupplaga 4 september, där centerpartisten Elving Andersson tycker att man inte kan behandla entreprenörerna hur som helst, ”… eftersom de lagt ner mycket pengar på det här…!”.

Med de orden sätter han definitivt den demokratiska processen ur spel, eftersom ingen hänsyn då tas till alla dem som bor i områdena. Många hundra medborgare, som gärna ser sin livskvalitet och boendemiljö opåverkad av industrisatsningar.

Samme Elving är citerad i en ledare i Uddevalla-Posten, där han säger att “Det handlar självklart om att ta hänsyn till störningar för de boende i området och dessutom till de markägare som här har ytterligare en möjlig intäktskälla för sin näringsverksamhet.”

Det kan man tveklöst anse vara en mycket anpassad inställning till förmån för några få och till men för många direkt drabbade nära etableringarna. En möjlig intäktskälla för markägare blir direkt kopplad till värdeminskning på fastigheter i grannskapet.

Skrotnicke

Rådjursget med 3 kid

Rådjursget med 3 kid

Med en etablering blir det litet som att få en kolossal Skrotnicke till granne fast man bor i den rena och opåverkade naturen. Alltså slut med friden och med stor sannolikhet rejält försämrade fastighetsvärden. För vem vill köpa en fastighet med ett jättestort vindkraftverk som granne? Ingen fastighet är i praktiken mer värd än vad man kan få ut vid en försäljning.

Så var det detta med politiker som inte kan säga ifrån, eller ha en egen uppfattning om sakernas natur.

Så sent som 22 augusti beslutade Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Uddevalla att avstyrka en etablering av vindkraft i de aktuella områdena. Ärendet remitterades därefter  till kommunfullmäktige för beslut. Men där blev det tvärstopp!

Det finns drivande krafter i partierna som gärna ser en vindkraftetablering söder om Uddevalla, d.v.s. inte i närheten av Ljungskile centralort, för där bor det både politiker och vanligt folk.

– Bygg verken i skogen!

Etableringen förordas i stället äga rum längre upp i skogen, för där bor det bara vanligt folk, även om de är många. I ärlighetens namn ska dock också framhållas att alla politiker inte har samma uppfattning. Det finns även de som har förmågan att se problemen och undvika dem innan det är för sent.

Om vi spaltar upp det hela litet:

 • Vindkraftentreprenörer ansöker om att få bygga 50-talet verk i skogarna söder om Uddevalla. De som bor där är inte tillfrågade. Antalet verk bantades senare ner till ca 35.
 • Markägare kontaktas och ser möjlighet att tjäna stora pengar utan att behöva göra ett dugg. Dessa markägare stämmer inte av vad som är på gång med sina grannar.
 • “Samråd” med många deltagare äger rum på Ljungskile folkhögskola. Detta består av en presentation av vad som är planerat. Protester som kommer fram negligeras. S.k. samråd har även tidigare ägt rum i Forshälla bygdegård, där kaffe var framdukat till ca 50 personer. Det kom över 200 arga invånare från det berörda området som var emot och en handfull markägare som ville ha vindkraft.
 • Uddevalla kommun drar igång en landskapsanalys, som företaget Ramböll fick i uppdrag att göra. Efter ett flertal möten och en buss- och gåtur i mars 2012 blev resultatet av denna mycket genomarbetade analys, att de allra flesta förordade en etablering i de norra kommundelarna istället. Samma resultat fick Energimyndigheten vid sin översyn av områden som var av “Riksintresse för vindkraft”. Den översynen är nu ute på remiss och är föremål för en intensiv lobbying från vindkraftindustrin.
 • Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Gunilla Magnusson (MP) framträdde i Bohusläningen den 28 februari i år och sa där att “det blir nog svårt att säga ja nu…” efter att Energimyndighetens ändring av riksintressena gått ut på remiss.
 • Sedan blev det ganska tyst fram till den 22 augusti då nämnda nämnd beslutade om att förorda ett avslag.

Inte emot vindkraft!

Vad som är väsentligt att framhålla i sammanhanget är att de två grupper som samarbetar mot de tänkta etableringarna, Föreningen Rädda Forshälla och Nätverk Stenshult inte är emot vindkraft som sådan, men definitivt är emot en illa genomtänkt etablering som kommer att få stora konsekvenser för både naturen och de boende i området.

Att sedan entreprenören själv är satt att göra en miljökonsekvensbeskrivning åt kommunen kan man ha många synpunkter på. Det blir litet som “bagarns barn”…

Vad som nu händer ligger i politikens händer. Hur politikerna tänker  i de flesta fallen vet vi inte, men vi vet i alla fall hur Centern resonerar sedan vi läst husorganet Uddevalla-Posten. Där gör man sitt bästa för att backa upp partiets åsikter om vindkraftsetablering, även om man nu kanske kan ana en liten eftertanke om placeringar av verken. Men det ändrar inte grundinställningen. Centern verkar lobba stenhårt för etableringar. Inte konstigt eftersom man har en del markägare med vindkraftintressen som medlemmar.

Vad är viktigast?

Den stora frågan är – vad är viktigast? En etablering som gynnar ett fåtal – eller en skrotad etablering söder om Uddevalla som gynnar en mångfald? En politisk fråga att knäcka så här ett år före nästa val.

För faktum kvarstår. I Sverige finns idag i runda slängar en överproduktion av elenergi på ca 20 TWh om året. Energi som vi måste bli av med på något sätt, förmodligen till underpris. Av dessa producerar vindkraften idag ca 7 TWh om året.  Med ren matematik kan man konstatera att den energin egentligen inte behövs!

Man kan också utan att vara särskilt insatt se att det är svårt att få lönsamhet i vindkraften idag. Låga energipriser och låg ersättning till entreprenörerna från de s.k. energicertifikaten gör det räkneexemplet mycket svårt att få ihop. Så det är inte konstigt att man från vindkraftbranschen kräver att staten ska gå in och satsa mer pengar – läs våra skattepengar!

Då uppstår genast frågan – ska vi slänga dessa skattepengar i sjön till ingen nytta?

Behöver vi egentligen bygga fler vindkraftverk över huvud taget?

 

Björn T

 

 

Tidigare inlägg
Prenumerera!

Fyll i formuläret nedan, så skickar vi ett meddelande när det finns något nytt på sidorna. Det är helt gratis.

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% skyddad.

Arkiv
Kategorier
Googleannonser
Besöksstatistik
 • 134631Läsningar totalt:
 • 21Läsningar idag:
 • 84489Besökare totalt:
 • 19Besökare idag:
 • 1Besökare online nu: