Åsikter

I Uddevalla fattas genomtänkta vindkraftbeslut…!? – del 2

Uddevallas politiker har nu offentliggjort att de överlämnar beslutet om vindkraft i Forshälla till länsstyrelsen. Det innebär att de i praktiken sagt ja till vindkraften, eftersom de enligt gällande bestämmelser måste ta beslut om etablering eller inte. Detta beslut ska bekräftas på Miljö och stadsbyggnadsnämndens sammanträde på torsdag.

Detta trots den slutförda Landskapsanalysen  – en analys som  speglar medborgarnas uppfattning om den vindkraftsetablering som vindkraftsindustrin och en handfull markägare vill ha.

Enligt  analysen pekar det hela på att det inte är många ”vanliga medborgare” som vill ha en etablering söder om Uddevalla. Man förordar de norra kommundelarna i stället. Precis det som Energimyndigheten också förordar i sin nya uppdaterade plan över riksintresse för vindkraft!

Fejkad bild som visar verkens ungefärliga storlek.

Fejkad bild som visar verkens ungefärliga storlek.

Analysen skulle enligt ett fullmäktigebeslut kompletteras med en visualisering av hur landskapet skulle se ut efter en etablering. En visualisering som är ett komplement och är under upphandling. Innan detta är gjort skulle inget bestämmas!

Trots detta väljer politikerna att inte invänta detta underlag innan beslut tas.

Arbetet har hittills kostat skattebetalarna i Uddevalla kommun mer än en halv miljon kronor, något som nu den borgerliga majoriteten väljer att helt förbigå. Summan är nu helt bortkastad och till ingen nytta.

En spontan reaktion är att detta är vidrigt och mot alla etiska regler. Det kan inte nog poängteras. Vad de borgerliga politikerna gjort med detta beslut är att tydligt tala om hur mycket de struntar i sina medborgare och deras landskap! 

Hur andra partier tänker och tycker vet vi inte. Man kan dock ängsligt fråga sig; Hur är det med kunskapen om de frågor man ska fatta beslut om? En mycket sann sanning är den att det är synnerligen lätt att ha bestämda uppfattningar om saker man inte är så insatt i. Och följaktligen mycket lätt att fatta felaktiga beslut om…!

För övrigt struntar man tydligen också i var vindkraften bäst kan stå och producera mest. Men det stärker bara uppfattningen att det är mycket lätt att fatta beslut om saker man inte har en aning om! Eller vill man bara demonstrera att man vill och kan rasera livskvalitén för sina medborgare?

Eller ännu värre – är de så ”fint” att vara politiker så man bara åker med och gör som de starkaste förordar? Egen uppfattning? Nej, det är för besvärligt och kan orsaka osämja i partigruppen. Men de medborgare som blir drabbade av dessa beslut då? Räknas inte dessa?

Vi behöver inte ha dessa vindkraftverk. I Sverige idag finns ett energiöverskott. Och vattenkraften svämmar nästan över i sina magasin.

Dessutom har det nyligen beslutats om en gigantisk vindkraftspark i Hanöbukten i Östersjön med ca 700 verk. Om detta går igenom kommer de att producera cirka 48% av den vindkraftsenergi som är planerad i Sverige. Sedan tillkommer redan etablerade verk.

Behöver vi då fördärva Forshälla och Stenshult för att få några promille ytterligare?

Som skribent får man fula tankar i huvudet, när man vet att Energimyndigheten är i färd med att ändra vad som är av riksintresse för vindkraft. En ny version är utskickad på remiss. I denna finns inte ett enda område söder om Uddevalla centralort markerat, men väl två större områden runt Herrestadsfjället i norra kommundelen.

Dessutom är den rekommenderade närgränsen för bostadshus i förhållande till vindkraftverk ändrad från 500 meter till 800 meter. Följer man den rekommendationen blir det hart när omöjligt att bygga vindkraftverk i Uddevallas södra kommundelar.

Även sättet att mäta och kalkylera störande ljud från verk är under revidering.

Då kan man undra om det är kommunens sak att agera i operatörers och markägares projekt. För det är ju uppenbart att det uppstått panik i lägret när man ser sina presumtiva etableringar gå upp i rök!

Snart har vi val igen. Vad undertecknad inte ska rösta på är redan fullständigt solklart!

 

Björn

 

I Uddevalla fattas genomtänkta vindkraftbeslut…

Horisontlinje utan vindsnurror.

Horisontlinje utan vindsnurror.

Vem har egentligen rätt? En handfull markägare uppbackade av vindkraftsindustrin eller nära 2000 andra boende i Forshälla och Stenshult? Politikerna i den borgerliga majoriteten i Uddevalla kommun tycks hålla på markägarna!

För ett tämligen väl underbyggt rykte säger att dessa borgerliga politiker – det gäller dem i Miljö och stadsbyggnadsnämnden –  vid nästa möte på något sätt tänker förorda att planerade vindkraftsbyggen i Forshälla tillåts.

Detta innan den Landskapsanalys, som kostat skattebetalarna i runda slängar en halv miljon kronor, är slutförd. Snacka om att kasta pengarna i sjön!

I analysen ingick i mars 2012 en ”buss- och gåtur” där intresserade gratis kunde åka med och bilda sig en uppfattning. En uppfattning som i de flesta fall blev att man inte ville ha någon vindkraft i området.

Kommunfullmäktige beslutade i november 2011 att inga tillstånd till byggen skulle få ges innan denna analys med vidhängande visualisering hade gjorts färdig. Men det beslutet verkar inte ha någon betydelse efter vad vi erfarit från initierat håll.

Från juridiskt håll i kommunen säger man att Miljö och stadsbyggnadsnämnden själva inte har befogenhet att fatta några som helst beslut i vetoärenden, eftersom ett annat beslut i kommunfullmäktige den 13 oktober 2010 reglerar denna fråga (Kommunfullmäktige beslut §229 2010-10-13, KS/2010:431). Beslutet måste fattas av Kommunstyrelsen.

Bussutflykten gör stopp i Forshälladalen.

Bussutflykten gör stopp i Forshälladalen.

Sedan den l augusti 2009 behövs inga bygglov för vindkraftverk som får tillstånd enligt miljöbalken. Men tillstånd till verk som inte är bygglovspliktiga får, enligt miljöbalken 16 kap 4 §, bara ges om kommunen har tillstyrkt det. Det innebär i praktiken att det råder kommunal vetorätt.

Det är detta veto som nämnden enligt våra uppgifter vill upphäva, nu i första hand för Forshälla.

Så nu är frågan vad som är viktigast. Markägarnas och vindkraftindustrins krav på att få bygga – eller över 500 hushålls boende- och livskvalitet? Hushåll där man i många fall hittills haft en borgerlig politisk uppfattning.

Även försäljningsvärdena för de berörda fastigheterna kommer att drabbas oavsett vad vindkraftlobbyn säger. Ett vanligt argument därifrån är att ”det blir ingen skillnad på fastigheternas värde…”. Men det har man inte en aning om innan fastigheten ska säljas. Och vem vill köpa ett hus intill en vindkraftsnurra…?

Att ta ett beslut nu verkar vara en panikartad åtgärd, vem som nu initierat den. För det är ändringar i regelverket på gång.

Energimyndigheten har ändrat sina kriterier om vad som är av ”riksintresse för vindkraft”. Denna nya ändring är nu ute på remiss och skall beslutas senare i vår. I förslaget finns inga områden för vindkraft inritade söder om Uddevalla centralort, däremot norr om vid Herrestadsfjället.

Det finns också nya rekommendationer för hur nära ett vindkraftverk ett bostadshus får finnas. Det nya minimiavståndet är satt till 800 meter, vilket skulle göra att det i praktiken blev omöjligt att bygga flertalet av de planerade verken. Sättet att mäta ljudpåverkan är också under revidering.

Så det finns många anledningar att vänta med beslutsfattandet ytterligare en tid. Oavsett vad de markägare tycker, som i ett öppet brev till kommunen kallat de boende i området för okunniga och känslomässigt styrda, kvarstår faktum. Vindkraftverk förändrar boende- och livskvalitet för dem som blir drabbade. Då måste man vara helt säker på vad man gör – innan man gör det.

För vi vill definitivt inte ha ytterligare en kommunal katastrof som den ute vid Lejdeberget, där etablerad vindkraft gjort befintliga bostäder i det närmaste obeboeliga på grund av ljudstörningar man inte förutsett. Hela detta projekt är en katastrof för dem som bor där – och som de hittills inte fått mycket hjälp från Uddevalla kommun att hantera.

Vi får hoppas att kommunen i framtiden är till för invånarna och inte för vindkraftsindustrin!

Björn

 

Ta ner skylten – men sen då?

Tog någon ner skylten?

Tog någon ner skylten?

När man tar ner skylten är det alltid dubbelmening på gång. Men vem tog ner densamma när Oves tapetserarverksad revs? En skylt som välkomnade in i Ljungskiles centrum och företagen där. Den var ett bra komplement till den skylt som står vid motorvägen på E6:an när man kommer söderifrån mot Ljungskile.

Vi kan bara hoppas att någon tog vara på den när verkstaden revs. För den är bekostad av EU-medel när Företagarföreningen hade ett projekt, finansierat av EU, igång 2004 för att marknadsföra Ljungskile i ett större begrepp både nationellt och internationellt.

Denna skylt är fortfarande aktuell och bör alltså sättas upp på ett lämpligt ställe vid centrum i Ljungskile.

Eller är det så illa att skylten åkte med i rivningen av verkstaden? I så fall har några tusen kronor av EU:s pengar gått åt den s.k. pipsvängen…

Det skulle vara intressant att få veta vad som egentligen hände!

 

Redaktionen gm Björn

 

Vindkraftskandalen i Uddevalla fortsätter!

Frågan vi ställde i inlägget den 30 september  var om Uddevalla kommun var till för sina medborgare – eller för vindkraftsindustrin! Nu vet vi svaret. Företaget Vindenergi Väst AB, ett Uddevallaföretag, har fått tillstånd att bygga ytterligare två verk ute vid Lejdeberget/Trättarekullen på Bokenäset trots att de nuvarande störningar de boende blir utsatta för där ute ännu inte är åtgärdade!

Gunilla Magnusson (MP) på uppföljningsmötet. Gunilla sitter ensam närmast kameran längst till vänster.

Gunilla Magnusson (MP) på uppföljningsmötet 9 oktober. Gunilla sitter ensam närmast kameran längst till vänster.

Vi kan också konstatera att Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Gunilla Magnusson (MP) vid samrådsmötet på Rådhuset 9 oktober på stående fot lovade att allt skulle beaktas och att inga etableringsbeslut tas innan samrådsförfarandet har slutförts.

Så mycket var det löftet värt…

Invånare på Trättarekullen har fått ett brev från Uddevalla kommuns Miljöavdelning, där det framgår att Vindenergi Väst har fått tillstånd att bygga ytterligare två verk, som ska placeras nära de två befintliga.

Ser vi möjligen dold agenda och dolda beslutsvägar i detta fall?

Bolaget i fråga redovisar för bokföringsåret 2010-2011 en förlust efter finansnetto på minus 296 000 kronor. Man kan också konstatera att det är något som är fel med resultatet bokföringsåret 2011-2012, eftersom nedräkning av resultaträkning i bokslutet enligt vad vi kunnat utröna inte stämmer. Soliditeten är också halverad från 2010-2011 och slutar  2011-2012 på 23,20 %. Läs mer på www.allabolag.se.

Att märka om man läser om bolagets vision, mål och handlingsplan så finns det inte en stavelse om natur och ekologisk hänsyn avseende landskapet, eller social hänsyn och medvetenhet avseende grannskapet.

Istället framhävs expansion och värdetillväxt på aktier! Deras hemsida finns HÄR.

Vindkraft är enligt mångas bedömning en riktigt dålig affär idag. Energipriserna har gått ner rejält, eftersom Sverige efter all nederbörd har många välfyllda vattenmagasin. Elcertifikaten, som innebär ett nödvändigt kapitalbidrag för vindkraftindustrins överlevnad, har kraftigt reducerats i värde eftersom så många verk har byggts. Kalkyler visar också att det finns verk som körs med förlust för närvarande.

Att sedan – enligt uppgift – grannsämjan i de berörda områdena har försämrats är också en följd av de planerade etableringarna. Markägare som vill ha verk på sin mark och därmed tjäna pengar, kan inte förstå att fastighetsägare intill blir både arga och ledsna när boendemiljö och fastighetsvärden försämras.

 

Redaktionen genom Björn

 

Vindkraften igen…

Rätt ofta funderar man över hur realistisk den stora vindkraftssatsning är, som nu håller på att hända i Sverige. Vi kan exempelvis se att våra grannar norrmännen börjat fundera på värdet i sin megasatsning – när oersättliga naturvärden går till spillo och energi produceras som egentligen inte behövs.

I Tyskland har man börjat komma till insikt om att det aldrig går att uppnå uppställda utsläppsmål genom att använda vindkraft hur man än bär sig åt. Där byggs och planeras nu istället över 40 nya kol- och gaskraftverk för att ersätta avvecklad kärnkraft.

NRK i Norge hade för litet sedan ett program om norsk vindkraftsatsning i bästa Uppdrag Granskningstil. Hela programmet kan ses HÄR (på norska, 60 minuter). Vi vet inte hur länge det finns tillgängligt, men just nu finns det uppe. Se det gärna, för där tas många aspekter på satsningarna upp. Från norskt politiskt håll vägrar man i vissa lägen att kommentera det hela.

På svenska nyhetsbloggen NewsMill tas  frågan om koldioxidutsläpp  upp ur svensk synvinkel. Läs artikeln HÄR.

I södra Sverige har det idag under dagen protesterats utanför länsstyrelsens lokaler i Halmstad, Mariestad och Göteborg. Demonstranterna hävdar att vindkraft inte är ekonomiskt lönsam, utan istället är en gigantisk miljöförstöring. Läs mer om demonstrationerna HÄR.

Det är naturligtvis upp till var och en att ha en egen åsikt i frågan, men man kan helt kort konstatera att vindkraften väcker många starka känslor till liv.

Så frågan är hur realistisk satsningen är i Sverige, med hänsyn tagen till förstörda naturvärden, försämrad boendemiljö för många, minskade fastighetsvärden i anslutning till etableringar med mera.

Det är heller inte särskilt svårt att förstå att de regler om ljudstörningar och närhet till etableringar från bostadshus inte är ett dugg kopplade till verkligheten med tanke på dagens storlek på verken. Reglerna är gamla och säger minst 500 meter och max 40 deciBel. Då var verken knappt hälften så stora som dagens planerade, som är mellan 150 – 180 meter höga.

Se och läs gärna bland andra ovanstående länkar och tyck till själv!

 

Redaktionen genom Björn.

Tidigare inlägg
Prenumerera!

Fyll i formuläret nedan, så skickar vi ett meddelande när det finns något nytt på sidorna. Det är helt gratis.

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% skyddad.

Arkiv
Kategorier
Googleannonser
Besöksstatistik
  • 156255Läsningar totalt:
  • 11Läsningar idag:
  • 100732Besökare totalt:
  • 11Besökare idag:
  • 0Besökare online nu: